Regulamin promocji 3za1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.Organizatorem promocji „3 testery za 1 zł” (dalej: Promocja) jest Sprzedawca – BF8 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  numerem KRS 0000595603, NIP 5252642315, REGON 363477666.

2. Kontakt ze Sprzedawcą:
poczta elektroniczna: maciej@brandnewagency.pl

3. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że dostawa Produktów może być wykonana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym(Sklep) pod adresem https://smart-paint.pl.

5. Promocją w zakresie rabatu obejmuje  wyłącznie testery farb dostępne w Sklepie, tj. testery farb Bondex Smart Ceramic, Bondex Smart Home. Organizator Promocji zastrzega, że w czasie trwania Promocji może zmienić się dostępność poszczególnych Testerów ponieważ ich zapas może ulegać sukcesywnemu wyczerpaniu.

6. Czas trwania Promocji: od 01.03.2022 do wyczerpania zapasu Produktów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktów w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3. Poprzez udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Promocji i w pełni go akceptuje.

 

ZASADY PROMOCJI

 

1. Promocja – rabat. Przy spełnieniu warunków określonych w ust. 2 poniżej,  Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi przy łącznym zakupie 3 Testerów, rabatu o łącznej wartości 10,97 zł brutto, czyli sprzedaży każdego z trzech Testerów w obniżonej cenie 1 zł za 3 testery. 

2. Warunkiem skorzystania z Promocji w zakresie rabatu (ust. 1 powyżej), jest:

a) złożenie w Sklepie łącznego jednorazowego Zamówienia na co najmniej 3 Testery;
b) przy składaniu Zamówienia wpisanie w polu o nazwie KOD RABATOWY hasła: bondex3za1.

3. Przy łącznym jednorazowym Zamówieniu na więcej niż 3 Testery, rabat, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie udzielony tylko na 3 Testery.

4. W przypadku, gdy Organizator poweźmie wątpliwość, że dany Uczestnik wziął udział w Promocji więcej niż raz, może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym poprosić Uczestnika o wyjaśnienia. O naruszeniu zakazu wielokrotnego udziału w Promocji świadczy jednoznacznie wielokrotne posługiwanie się w zamówieniach takimi samymi: imieniem i nazwiskiem lub numerem telefonu lub adresem e-mail lub numerem rachunku bankowego. W przypadku ustalenia, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, że dany Uczestnik naruszył zakaz wielokrotnego udziału w Promocji, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji i nie wykonać drugiego ani kolejnych zamówień Uczestnika złożonych w ramach Promocji.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1. Klientowi uczestniczącemu w Promocji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy określone w Regulaminu Sklepu oraz prawo do reklamacji określone w Regulaminu Sklepu.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku naruszenia zasad Promocji określonych w Regulaminie Promocji. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji (liczy się data wysłania reklamacji). Niezachowanie tego terminu nie pozbawia zgłaszającego reklamację jego uprawnień wynikających z przepisów prawa. Reklamację można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail – na adresy Sprzedawcy wskazane w § 1 ust. 3 pkt a) lub b) Regulaminu Promocji. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach Regulaminu Promocji. Zgłaszający reklamację zostanie zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.

3. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń i żądanie reklamacji oraz imię i nazwisko zgłaszającego i dane kontaktowe umożliwiające zawiadomienie zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, osobie składającej reklamację przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

DANE OSOBOWE

 
  1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów - Uczestników Promocji oraz plików cookie dostępne są w Polityce prywatności cookie na stronie internetowej Sklepu Bondex (www.smart-paint.pl).

  2. Administratorami danych osobowych Klientów - Uczestników Promocji jest Sprzedawca.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
  1. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu Promocji wyłącznie o ile zmiana nie spowoduje pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników ani nie naruszy praw nabytych przez Uczestników.

  2. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu, który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

  3. Organizator nie odpowiada za niezależne od niego problemy techniczne, takie jak np. przerwy w dostępach do sieci Internet, które mogą utrudniać, zakłócać lub uniemożliwiać udział w Promocji.

 

ZAMÓW TESTER